[ 3] Ngar gaq-eu hgaq-o
Whom I miss

Written by the Burmese Akha, Kiengtung Province.
 
 

Oq! Ngar gaq-eu hgaq-o
Oh! Whom I miss

Ngar nawq-angr tehvq-ehr noeq mawr nya
I always miss you, you only

Aq gar ir xawvq nawq-angr noeq mawr nya
Wherever I go, I miss only you

Yawq jawr yawq nav ar dov nehvq-ehr aq nyir jawr mawvq nya
All the time Iım your sister, I want to be with my brother all the time

Aq nyir nui gaq ar dov-angr beh maq ehr jir coer nya
Your sisterıs heart misses you, my brother, I cannot tell you how much I miss you

Ar dov law nmr aq nyiq-angr beh, myav ni gaq-eu nya
You are my brother, how much do you miss me?

Ar hu cer xovq xawv-eu ya gaq-eu hgaq-o
O! The one I missed when I was ten years old

Ar dov nawr tmr lavq-eu dawq, ar dov nawr ngehq lavq
The words my brother used to tell me, the words my brother used when talking to me

Maq sir buir zir maq ngehr ma dov-or nyavq nui gaq
We will miss each other forever in this life, o! My brother

Mq maq maq byav bui zir lehr aq nyir maq ehr ma
Iım not promising that Iıll miss you until this earth breaks down

Maq shir nmr kaq dov-angr gaq-eu ma
But Iıll miss my brother as long as I am alive

 
 
go to [song no.1] [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
[> Aq kaq zaq ma] [> Akha Music] [> Virtual Boders] [> ambientTV.NET]